Thông báo sử dụng mẫu dấu cho doanh nghiệp

[TÊN CÔNG TY]

 

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày   tháng    năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp : Công Ty ABC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

  1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện:
  2. Hình thức mẫu con dấu:
Mẫu con dấu Ghi chú
 

 

 

 

 

Số lượng con dấu: 01

  1. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm 2015

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-Giấy giới thiệu

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                        GIÁM ĐỐC

 

 

 

Tham khảo thêm :

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.