Thủ tục xử lý tài chính công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thủ tục xử lý tài chính công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thông tư 129/2015/TT-BTC đã được ban  hành ngày 24/8/2015 hướng dẫn các trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH 1 thành viên là công ty con của công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tư ngày có nội dung chính sau:

Sau khi có quyết định sáp nhập, hợp nhất công ty, trong thời hạn 30 ngày công ty phải khóa sổ kế toán, tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản công ty đang quản lý, sử dụng và thực hiện lập báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm sáp nhập, hợp nhất.

Kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, công ty bị sáp nhập, bị hợp nhất phải bàn giao đầy đủ, nguyên trạng các tài sản, vốn, công nợ, các hợp đồng cũng như quyền và nghĩa vụ khác kèm theo hồ sơ trong thời hạn 45 ngày. Và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hao hụt, mất mát tài sản, tiền vốn trong thời gian chưa bàn giao.

Hơn nữa, công ty sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm nhận và kế thừa toàn bộ tài sản, các khoản công nợ phải thu, khoản nợ phải trả, các khoản lỗ lũy kế và các nghĩa vụ khác của công ty bị sáp nhập, bị hợp nhất.

Thông tư đó thay thế cho Thông tư 38/2005/TT-BTC ban hàng ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức và hướng dẫn giải thế công ty nhà nước.

Các bạn có thể download Thông tư 129/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính tại đây:129-2015-tt_-btc_

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.