Luật Thương mại 2005 có gì mới

Luật Thương mại 2005 có gì mới Luật Thương mại 2005 gồm có 9 chương, 324 điều, được Quốc Hội thông qua ngày 14 /6 /2005 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /01 /2006. Luật Thương mại 2005 được ban hành thay thế Luật thương mại 1997 để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc...

Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế như thế nào?

Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế như thế nào? Ngày 06 /04 /2016, Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật liên quan đến lĩnh vực thuế, trong đó có sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 01 /07 / 2016. Xem thêm : Thành lập công ty...

Quy định về Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Quy định về Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất Ngày 06 /04 /2016, Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật liên quan đến lĩnh vực thuế, trong đó sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ có hiệu lực vào ngày 01 / 07 /2016. Một số điểm mới của Luật...

Thủ tục xử lý tài chính công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thủ tục xử lý tài chính công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu Thủ tục xử lý tài chính công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu Thông tư 129/2015/TT-BTC đã được ban  hành ngày 24/8/2015 hướng dẫn các trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên do Nhà...

Tìm hiểu về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Tìm hiểu về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Tìm hiểu về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Nghị định có một số nội dung chính sau: Nghị định 15/2015/NĐ-CP này quy định về lĩnh vực đầu tư theo hình...

Ban hành Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016

Ban hành Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016 Ban hành Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016 Thuế xuất, nhập khẩu là 1 loại thuế trực thu, được điều chỉnh bởi Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 và sẽ có hiệu lực ngày 01/09/2016. Thuế xuất nhập khẩu đánh mỗi lần phát sinh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới...

Thuế môn bài được pháp luật quy định như thế nào?

Thuế môn bài được pháp luật quy định như thế nào? Thuế môn bài được pháp luật quy định như thế nào? Thuế môn bài là 1 loại thuế trực thu, đánh vào các cơ sở kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế để giúp Nhà nước thực hiện việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý những cơ sở kinh doanh, các hoạt động kinh...

Chính sách ưu tiên lao động nữ

Chính sách ưu tiên lao động nữ Ngày 01 /10 /2015, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều trong Bộ Luật Lao động về chính sách đối với những lao động nữ. Nghị định có hiệu lực vào ngày 15 /11 /2015, thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18 /4 /1996. 14 Điều của...

Quy định mới nhất về tiền lương của người lao động

Quy định mới nhất về tiền lương của người lao động Ngày 13 /6 /2016, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành vào ngày 01 /8 /2016. Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định một...

Tuyển dụng vượt quá kế hoạch hằng năm không được tăng lương

Tuyển dụng vượt quá kế hoạch hằng năm không được tăng lương Ngày 13 /6 /2016, Nghị định số 51/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, quy định về vấn đề quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với những người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ....

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.