Bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm Nhằm bảo đảm thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật kinh doanh bảo hiểm, ngày 01 /7 /2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP. Căn cứ nghị định 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật...

30 ngày để khiếu nại kiểm toán

30 ngày để khiếu nại kiểm toán Ngày 28/07/2016, Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ban hành các Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán. Căn cứ vào đó, thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán; những trường hợp đơn vị được...

3 năm kinh nghiệm mới được giám sát hoạt động đấu thầu

3 năm kinh nghiệm mới được giám sát hoạt động đấu thầu Cá nhân thực hiện công việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp đối với lĩnh vực đấu thầu thuộc các tổ chức ví dụ như: Cơ quan quản lý về đấu thầu; Bên mời thầu; Tổ chuyên gia; Cơ quan, đơn...

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.