Hiệu quả khi trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan Nhà nước

Vào ngày 23 /02 /2016, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn vấn đề trao đổi thông tin về thành lập doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế; áp dụng đối với Tổng cục Thuế, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh và một vài cá nhân, tổ chức khác. Thông tư liên tịch này có hiệu lực vào ngày 15 /4 /2016.

Những điểm mới đáng chú ý của Thông tư này như sau:

Mạng điện tử kết nối giữa hai hệ thống là phương thức chính để thực hiện trao đổi thông tin về Doanh nghiệp giữa các cơ quan. Thêm vào đó, Thông tư đã phân định rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan đầu mối, đối với cấp Trung ương là Tổng Cục thuế, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, đối với cấp địa phương là Cục Thuế, Chi cục Thuế và Phòng Đăng ký kinh doanh.

Quan trọng nhất chính là, Thông tư quy định chi tiết về quy trình trao đổi giữa các cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế về những loại thông tin như sau: Hệ thống danh mục sử dụng chung, Thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký, Thông tin liên quan tới tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản lý doanh nghiệp, Thông tin về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 19/2016/NĐ-CP, Quý khách hàng có thể truy cập theo đường link sau. 01_2016_ttlt-bkhdt-btc_303703

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.