Sản xuất mỹ phẩm cần điều kiện gì?

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, đơn vị sản xuất mỹ phẩm cần phải đáp ứng những điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu.

Ngày 1/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Để được sản xuất mỹ phẩm, doanh nghiệp sản xuất cần được thành lập hợp pháp và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Minimal Cosmetic Packaging Mockups | Photoshop Templates ~ Creative Market
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

Để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, đơn vị sản xuất mỹ phẩm cần đáp ứng những điều kiện sau:

1. Điều kiện về lao động: Người phụ trách sản xuất của doanh nghiệp phải có kiến thức chuyên môn về 01 trong một vài chuyên ngành hóa học, sinh học, dược học hay các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.
2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • a) Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà doanh nghiệp đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • b) Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản một số chất dễ cháy nổ, những chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

 • a) Nguyên liệu, phụ liệu sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm cần đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
 • b) Nước sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu cần phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • c) Một vài loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất cần phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
 • d) Có quy trình sản xuất cho mỗi sản phẩm;
 • đ) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;
 • e) Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với những đơn vị sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

 • a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm căn cứ vào Mẫu số 02 quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của doanh nghiệp sản xuất;
 • c) Danh mục thiết bị hiện có của doanh nghiệp sản xuất;
 • d) Danh mục một số mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của mỗi mặt hàng.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Trước khi thực hiện sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm cần phải nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) tới Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy.
Trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và ghi rõ lý do.

Trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục thì doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế. Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra cần trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra. Trong thời gian 06 tháng, tính từ ngày ban hành văn bản yêu cầu đơn vị sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

Giấy tờ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 03 quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (nếu có).

Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: Trong thời gian 05 ngày làm việc, tính từ ngày Sở Y tế nhận được đơn đề nghị của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tuy nhiên có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ vì điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi) thì được điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được làm thành một bộ, gồm những tài liệu sau:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
b) Những giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện như đối với trường hợp cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn đề nghị của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, giữ nguyên số của Giấy chứng nhận lần đầu, ghi rõ điều chỉnh lần thứ mấy, ngày điều chỉnh, lý do điều chỉnh.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong những trường hợp sau đây:

1. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đáp ứng tất cả các điều kiện;
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung không đúng với pháp luật;
3. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành việc sản xuất mỹ phẩm không đúng địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
4. Giả mạo tài liệu trong hồ sơ để được cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
5. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cần phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện sản xuất mỹ phẩm căn cứ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Cơ sở sản xuất đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sản xuất những loại sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực tuy nhiên phải hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định này trước ngày 31/12/2018.

Cơ sở sản xuất đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nếu sản xuất thêm một vài loại sản phẩm mỹ phẩm khác ngoài sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thì cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định này trước khi tiến hành sản xuất sản phẩm mỹ phẩm mới (Mỹ Anh).

Lời kết

Nội dung trên đây là những chia sẻ của Oceanlaw về Sản xuất mỹ phẩm cần điều kiện gì?“. Nếu quý khách hàng có gặp những vướng mắc thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hotline 0904 445 449 để nhận được tư vấn từ những luật sư. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng !!!.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.