Nhà thầu phải ký quỹ khi phát sinh giao dịch nhà đất

Ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 và thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Theo Nghị định trên thì nhà đầu tư phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ những trường hợp trúng đấu thầu thực hiện dự án; được giao đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án, bằng 3% đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng; 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng và 1% đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng.

Riêng đối với những dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất và dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, tại địa bàn đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, sẽ được giảm lần lượt 25% và 50% tiền ký quỹ.

Số tiền ký quỹ này được hoàn trả 50% tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các Giấy phép, chấp thuận khác theo quy định; số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh sẽ được hoàn tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định.

Ngoài ra, Nghị định cũng nhấn mạnh, mỗi dự án đầu tư sẽ được cấp 1 mã số duy nhất; mã số này gồm có 10 chữ số, không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án, không được cấp cho những dự án khác, được tạo tự động bởi vì Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi ở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.